Artifact Content
Not logged in

Artifact 3f5fdd8087771e5ffa80a7b87dc4014c9e76e52d:


{ "translations": {
  "{actor} changed your password" : "{actor} va canviar la contrasenya",
  "You changed your password" : "Has canviat la teva contrasenya",
  "Your password was reset by an administrator" : "La seva contrasenya s'ha restablert per un administrador",
  "{actor} changed your email address" : "{actor} va canviar la seva adreça d\\'email",
  "You changed your email address" : "Has canviat el teu email",
  "Your email address was changed by an administrator" : "La seva adreça d'email s\\'ha canviat per un administrador",
  "Security" : "Seguretat",
  "You successfully logged in using two-factor authentication (%1$s)" : "T'has identificat correctament amb l'autenticació en dos passos (%1$s)",
  "A login attempt using two-factor authentication failed (%1$s)" : "Ha fallat la identificació mitjançant l'autenticació en dos passos (%1$s)",
  "Your <strong>password</strong> or <strong>email</strong> was modified" : "La teva <strong>contrasenya</strong> o <strong>email</strong> s'ha modificat",
  "Your apps" : "Les teves apps",
  "Updates" : "Actualitzacions",
  "Enabled apps" : "Apps activades",
  "Disabled apps" : "Apps desactivades",
  "App bundles" : "Paquets d'apps",
  "Wrong password" : "Contrasenya incorrecta",
  "Saved" : "Desat",
  "No user supplied" : "No heu proporcionat cap usuari",
  "Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
  "Authentication error" : "Error d'autenticació",
  "Please provide an admin recovery password; otherwise, all user data will be lost." : "Si us plau, proporcioni una contrasenya d'administrador de recuperació; en cas contrari, es perdran totes les dades d'usuari.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was updated." : "El backend no admet canvis de contrasenya, però la clau de xifrat de l'usuari ha estat actualitzada satisfactòriament.",
  "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "instal · lació i actualització d'aplicacions a través de la botiga d'aplicacions",
  "Federated Cloud Sharing" : "Compartició federada de núvol",
  "Group already exists." : "El grup ja existeix.",
  "Unable to add group." : "No es pot agregar el grup.",
  "Unable to delete group." : "No es pot esborrar el grup.",
  "Invalid SMTP password." : "Contrasenya SMTP no vàlida.",
  "Email setting test" : "Prova de l'arranjament del correu",
  "Well done, %s!" : "Ben fet, %s!",
  "If you received this email, the email configuration seems to be correct." : "Si heu rebut aquest correu , la configuració del correu electrònic es correcta.",
  "Email could not be sent. Check your mail server log" : "No s'ha pogut enviar el correu. Revisa el registre del servidor de correu",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Hi ha hagut un problema en enviar el correu. Revisi la seva configuració. (Error: %s)",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Heu d'establir un nom d'usuari abans de poder enviar correus de prova.",
  "Invalid mail address" : "Adreça de correu invàlida",
  "No valid group selected" : "No s'ha seleccionat un grup vàlid",
  "A user with that name already exists." : "Ja existeix un usuari amb est nom.",
  "To send a password link to the user an email address is required." : "Per enviar una contrasenya a l'usuari cal una adreça de correu.",
  "Unable to create user." : "No es pot crear el usuari.",
  "Unable to delete user." : "No es pot eliminar l'usuari",
  "Error while enabling user." : "Error activant usuari.",
  "Error while disabling user." : "Error desactivant usuari.",
  "In order to verify your Twitter account, post the following tweet on Twitter (please make sure to post it without any line breaks):" : "Per verificar el vostre compte de Twitter, publiqueu tweet a Twitter (assegureu-vos de publicar-lo sense cap salt de línia):",
  "Settings saved" : "Paràmetres desats",
  "Unable to change full name" : "No s'ha pogut canviar el nom complet",
  "Unable to change email address" : "No es pot canviar l'adreça de correu",
  "Your full name has been changed." : "El vostre nom complet ha canviat.",
  "Forbidden" : "Prohibit",
  "Invalid user" : "Usuari no vàlid",
  "Unable to change mail address" : "No es pot canviar l'adreça de correu electrònic",
  "Email saved" : "S'ha desat el correu electrònic",
  "%1$s changed your password on %2$s." : "%1$s va canviar la teva contrasenya a %2$s.",
  "Your password on %s was changed." : "La teva contrasenya a %s es va canviar.",
  "Your password on %s was reset by an administrator." : "La teva contrasenya a %s va ser restablerta per un administrador.",
  "Password for %1$s changed on %2$s" : "Contrasenya per %1$s canviada a %2$s",
  "Password changed for %s" : "Contrasenya canviada per %s",
  "If you did not request this, please contact an administrator." : "Si vostè no l'ha sol·licitat, si us plau, poseu-vos en contacte amb un administrador.",
  "%1$s changed your email address on %2$s." : "%1$s va canviar el teu email a %2$s.",
  "Your email address on %s was changed." : "El teu email a %s es va canviar.",
  "Your email address on %s was changed by an administrator." : "El teu email a %s es va canviar per un administrador.",
  "Email address for %1$s changed on %2$s" : "Adreça d'email per %1$s canviada a %2$s",
  "Email address changed for %s" : "Adreça d'email canviada per %s",
  "The new email address is %s" : "La teva adreça d'email és %s",
  "Your %s account was created" : "S'ha creat el seu compte %s",
  "Welcome aboard" : "Benvingut a bord",
  "Welcome aboard %s" : "Benvingut a bord %s",
  "Your username is: %s" : "El teu usuari és: %s",
  "Set your password" : "Establir la contrasenya",
  "Go to %s" : "Anar a %s",
  "Install Client" : "Instal·lar Client",
  "Password confirmation is required" : "Cal una confirmació de la contrasenya",
  "Couldn't remove app." : "No s'ha pogut eliminar l'aplicació",
  "Couldn't update app." : "No s'ha pogut actualitzar l'aplicació.",
  "Are you really sure you want add {domain} as trusted domain?" : "Estàs segur que vols afegir {domini} com a domini de confiança?",
  "Add trusted domain" : "Afegir domini de confiança",
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Migració en progrés. Si us plau, espereu fins que finalitzi la migració",
  "Migration started …" : "Migració iniciada ...",
  "Not saved" : "No desat",
  "Sending…" : "Enviant…",
  "Email sent" : "El correu electrónic s'ha enviat",
  "Official" : "Oficial",
  "All" : "Tots",
  "Update to %s" : "Actualitzar a %s",
  "No apps found for your version" : "No s'han trobat aplicacions per la seva versió",
  "The app will be downloaded from the app store" : "L'app es descarregarà des de la botiga d'apps",
  "Official apps are developed by and within the community. They offer central functionality and are ready for production use." : "Les aplicacions oficials són desenvolupades per i dins de la comunitat. Ofereixen funcionalitat central i estan preparats per a l'ús de la producció.",
  "Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Les aplicacions aprovades són desenvolupades per desenvolupadors de confiança i han superat una verificació de seguretat actual. Es mantenen activament en un repositori de codi obert i els seus mantenidors consideren que són estables per a ús casual a normal.",
  "This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Aquesta aplicació no es verifica per qüestions de seguretat, es nova és inestable. Instal·leu-vos sota el vostre propi risc.",
  "Disabling app …" : "Desactivant l'aplicacio ...",
  "Error while disabling app" : "Error en desactivar l'aplicació",
  "Disable" : "Desactiva",
  "Enable" : "Habilita",
  "Enabling app …" : "Activant aplicació...",
  "Error while enabling app" : "Error en activar l'aplicació",
  "Error: This app can not be enabled because it makes the server unstable" : "Error: No es pot activar l'aplicació perquè tornaria el servidor inestable",
  "Error: Could not disable broken app" : "Error: no s'ha pogut desactivar l'aplicació trencada",
  "Error while disabling broken app" : "Error en desactivar l'aplicació trencada",
  "Updated" : "Actualitzada",
  "Removing …" : "Treient ...",
  "Remove" : "Treure",
  "Approved" : "Aprovat",
  "Experimental" : "Experimental",
  "No apps found for {query}" : "No s'han trobat aplicacions per a {query}",
  "Enable all" : "Permetre tots",
  "Allow filesystem access" : "Peret accés al sistema de fitxers",
  "Disconnect" : "Desconnecta",
  "Revoke" : "Revocar",
  "Internet Explorer" : "Internet Explorer",
  "Edge" : "Edge",
  "Firefox" : "Firefox",
  "Google Chrome" : "Google Chrome",
  "Safari" : "Safari",
  "Google Chrome for Android" : "Google Chrome per Android",
  "iPhone iOS" : "iPhone iOS",
  "iPad iOS" : "iPad iOS",
  "iOS Client" : "iOS Client",
  "Android Client" : "Client Android",
  "Sync client - {os}" : "Client de sincronització - {os}",
  "This session" : "Aquesta sessió",
  "Copy" : "Copia",
  "Copied!" : "Copiat!",
  "Not supported!" : "No soportat!",
  "Press ⌘-C to copy." : "Prem ⌘-C per copiar.",
  "Press Ctrl-C to copy." : "Prem Ctrl-C per copiar.",
  "Error while loading browser sessions and device tokens" : "Error durant la càrrega de les sessions del navegador i testimonis de dispositius",
  "Error while creating device token" : "Error al crear el testimoni de dispositiu",
  "Error while deleting the token" : "Error al esborrar el testimoni",
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "S'ha produït un error. Si us plau, puja un certificat PEM codificat en ASCII.",
  "Valid until {date}" : "Vàlid fins {date}",
  "Delete" : "Esborra",
  "Local" : "Local",
  "Private" : "Privat",
  "Only visible to local users" : "Només visible per a usuaris locals",
  "Only visible to you" : "Només visible per tu",
  "Contacts" : "Contactes",
  "Visible to local users and to trusted servers" : "Visible per als usuaris locals i els servidors de confiança",
  "Public" : "Públic",
  "Will be synced to a global and public address book" : "Es sincronitzarà amb una llibreta d'adreces global i pública",
  "Verify" : "Verificar",
  "Verifying …" : "Verificant ...",
  "An error occured while changing your language. Please reload the page and try again." : "S'ha produït un error en canviar el vostre idioma. Torna a carregar la pàgina i torna-ho a provar.",
  "Select a profile picture" : "Seleccioneu una imatge de perfil",
  "Very weak password" : "Contrasenya massa feble",
  "Weak password" : "Contrasenya feble",
  "So-so password" : "Contrasenya passable",
  "Good password" : "Contrasenya bona",
  "Strong password" : "Contrasenya forta",
  "Groups" : "Grups",
  "Unable to delete {objName}" : "No es pot eliminar {objName}",
  "Error creating group: {message}" : "Error creant grup: {message}",
  "A valid group name must be provided" : "Heu de facilitar un nom de grup vàlid",
  "deleted {groupName}" : "eliminat {groupName}",
  "undo" : "desfés",
  "{size} used" : "{size} utilitzat",
  "never" : "mai",
  "deleted {userName}" : "eliminat {userName}",
  "No user found for <strong>{pattern}</strong>" : "No s'ha trobat cap usuari per a <strong>{pattern}</strong>",
  "Unable to add user to group {group}" : "No es pot afegir l'usuari al grup {group}",
  "Unable to remove user from group {group}" : "No es pot eliminar l'usuari del grup {group}",
  "Add group" : "Afegeix grup",
  "Invalid quota value \"{val}\"" : "Valor invàlid de quota \"{val}\"",
  "no group" : "sense grup",
  "Password successfully changed" : "Contrasenya canviada correctament",
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Canviar la contrasenya provocarà pèrdua de dades, perquè la recuperació de dades no està disponible per a aquest usuari",
  "Could not change the users email" : "No s'ha pogut canviar el correu electrònic dels usuaris",
  "Error while changing status of {user}" : "Error activant usuari.",
  "A valid username must be provided" : "Heu de facilitar un nom d'usuari vàlid",
  "Error creating user: {message}" : "Eerror al crear l'usuari: {message}",
  "Developer documentation" : "Documentació para desenvolupadors",
  "View in store" : "Veure al repositori",
  "Limit to groups" : "Limitar per grups",
  "by %s" : "per %s",
  "Documentation:" : "Documentació:",
  "User documentation" : "Documentació d'usuari",
  "Admin documentation" : "Documentació d'administrador",
  "Visit website" : "Visita el lloc web",
  "Report a bug" : "Reportar un error",
  "Show description …" : "Mostrar descripció...",
  "Hide description …" : "Amagar descripció...",
  "This app has an update available." : "Aquesta aplicació té una actualització disponible.",
  "This app has no minimum Nextcloud version assigned. This will be an error in the future." : "Aquesta aplicació no té cap versió mínima de Nextcloud assignada. ",
  "This app has no maximum Nextcloud version assigned. This will be an error in the future." : "Aquesta aplicació no té cap versió màxima de Nextcloud assignada. ",
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Aquesta aplicació no es pot instal·lar perquè les següents dependències no es compleixen:",
  "Enable only for specific groups" : "Activa només per grups específics",
  "SSL Root Certificates" : "Certificats arrel SSL",
  "Common Name" : "Nom comú",
  "Valid until" : "Valid fins",
  "Issued By" : "Emès Per",
  "Valid until %s" : "Vàlid fins %s",
  "Import root certificate" : "Importa certificat root",
  "Administrator documentation" : "Documentació d'administrador",
  "Online documentation" : "Documentació en línia",
  "Forum" : "Fòrum",
  "Getting help" : "Obtenint ajuda",
  "Commercial support" : "Suport comercial",
  "None" : "Cap",
  "Login" : "Inici de sessió",
  "Plain" : "Pla",
  "NT LAN Manager" : "Gestor NT LAN",
  "SSL/TLS" : "SSL/TLS",
  "STARTTLS" : "STARTTLS",
  "Email server" : "Servidor de correu electrònic",
  "Open documentation" : "Obre la documentació",
  "It is important to set up this server to be able to send emails, like for password reset and notifications." : "És important configurar aquest servidor per poder enviar correus electrònics, com per a la restauració de la contrasenya i les notificacions.",
  "Send mode" : "Mode d'enviament",
  "Encryption" : "Xifrat",
  "From address" : "Des de l'adreça",
  "mail" : "correu electrònic",
  "Authentication method" : "Mètode d'autenticació",
  "Authentication required" : "Es requereix autenticació",
  "Server address" : "Adreça del servidor",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Credencials",
  "SMTP Username" : "Nom d'usuari SMTP",
  "SMTP Password" : "Contrasenya SMTP",
  "Store credentials" : "Emmagatzemar credencials",
  "Test email settings" : "Prova l'arranjament del correu",
  "Send email" : "Envia correu",
  "Server-side encryption" : "Xifrat del costat del servidor",
  "Server-side encryption makes it possible to encrypt files which are uploaded to this server. This comes with limitations like a performance penalty, so enable this only if needed." : "El xifratge del servidor permet xifrar els fitxers que es carreguen a aquest servidor. Això ve amb limitacions com una pena de rendiment, així que habiliteu-ho només si és necessari.",
  "Enable server-side encryption" : "Habilitar xifrat en el servidor",
  "Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Llegiu atentament abans d'activar el servidor:",
  "Be aware that encryption always increases the file size." : "Tingueu en compte que la incriptacio sempre augmenta la mida del fitxer.",
  "This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : " Realment voleu activar el xifratge?",
  "Enable encryption" : "Habilitar xifrat",
  "Start migration" : "Iniciar migració",
  "Security & setup warnings" : "Avisos de seguretat i configuració",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "S'ha habilitat la configuració de només lectura. Això no permet ajustar algunes configuracions a través de la interfície web. A més, l'arxiu ha de fer-se modificable manualment per a cada actualització.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Això probablement està provocat per una cau/accelerador com Zend OPcache o eAccelerator.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.",
  "All checks passed." : "Totes les comprovacions correctes.",
  "Background jobs" : "Tasques en segon pla",
  "Last job ran %s." : "L'última tasca es va executar %s.",
  "Last job execution ran %s. Something seems wrong." : "L'última tasca es va executar %s. Alguna cosa sembla malament.",
  "Background job didn’t run yet!" : "Les tasques en segon pla encara no s'han executat!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
  "Version" : "Versió",
  "Sharing" : "Compartir",
  "Allow apps to use the Share API" : "Permet que les aplicacions utilitzin l'API de compartir",
  "Allow users to share via link" : "Permet als usuaris compartir a través d'enllaços",
  "Allow public uploads" : "Permet pujada pública",
  "Always ask for a password" : "Sempre demanar una contrasenya",
  "Enforce password protection" : "Reforça la protecció amb contrasenya",
  "Set default expiration date" : "Estableix la data de venciment",
  "Expire after " : "Venciment després de",
  "days" : "dies",
  "Enforce expiration date" : "Força la data de venciment",
  "Allow resharing" : "Permet compartir de nou",
  "Allow sharing with groups" : "Permetre compartir amb grups",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Permet als usuaris compartir només amb usuaris del seu grup",
  "Exclude groups from sharing" : "Exclou grups de compartició",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Aquests fitxers encara podran rebre compartits, però no podran iniciar-los.",
  "Tips & tricks" : "Consells i trucs",
  "This is particularly recommended when using the desktop client for file synchronisation." : "Això es recomana especialment quan s'utilitza el client d'escriptori per a sincronització d'arxius.",
  "How to do backups" : "Com fer còpies de seguretat",
  "Performance tuning" : "Ajust del rendiment",
  "Improving the config.php" : "Millorant el config.php",
  "Theming" : "Tematització",
  "Hardening and security guidance" : "Guia de protecció i seguretat",
  "You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Estàs fent servir <strong>%s</strong> de <strong>%s</strong>",
  "You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong> (<strong>%s %%</strong>)" : "Estàs fent servir <strong>%s</strong> de <strong>%s</strong> (<strong>%s %%</strong>)",
  "Profile picture" : "Foto de perfil",
  "Upload new" : "Puja'n una de nova",
  "Select from Files" : "Seleccioneu d'Arxius",
  "Remove image" : "Elimina imatge",
  "png or jpg, max. 20 MB" : "png or jpg, max. 20 MB",
  "Picture provided by original account" : "Imatge proveïda per compte original",
  "Cancel" : "Cancel·la",
  "Choose as profile picture" : "Elegeix una imatge de perfil",
  "Full name" : "Nom complet",
  "No display name set" : "No s'ha establert cap nom para mostrar",
  "Email" : "Correu electrònic",
  "Your email address" : "Correu electrònic",
  "No email address set" : "No s'ha establert cap adreça de correu",
  "For password reset and notifications" : "Per restablir la contrasenya i notificacions",
  "Phone number" : "Número de telèfon",
  "Your phone number" : "El teu número de telèfon",
  "Address" : "Adreça",
  "Your postal address" : "La teva adreça postal",
  "Website" : "Lloc web",
  "It can take up to 24 hours before the account is displayed as verified." : "Pot prendre fins a 24 hores abans que aparegui el compte com a verificat.",
  "Link https://…" : "Enllaç https://...",
  "Twitter" : "Twitter",
  "You are member of the following groups:" : "Vostè és membre dels següents grups:",
  "Language" : "Idioma",
  "Help translate" : "Ajudeu-nos amb la traducció",
  "Password" : "Contrasenya",
  "Current password" : "Contrasenya actual",
  "New password" : "Contrasenya nova",
  "Change password" : "Canvia la contrasenya",
  "Web, desktop and mobile clients currently logged in to your account." : "Clients Web, d'escriptori i mòbils connectats actualment al seu compte",
  "Device" : "Dispositiu",
  "Last activity" : "Última activitat",
  "App name" : "Nom de l'aplicació",
  "Create new app password" : "Crea una nova contrasenya de l'aplicació",
  "For security reasons this password will only be shown once." : "Per raons de seguretat aquesta contrasenya només es mostrarà una vegada.",
  "Username" : "Nom d'usuari",
  "Done" : "Fet",
  "Follow us on Google+" : "Segueix-nos al Google+",
  "Follow us on Twitter" : "Segueix-nos al Twitter",
  "Check out our blog" : "Mira el nostre blog",
  "Settings" : "Preferències",
  "Show storage location" : "Mostra la ubicació del magatzem",
  "Show user backend" : "Mostrar backend d'usuari",
  "Show last login" : "Mostra darrera entrada",
  "Everyone" : "Tothom",
  "Admins" : "Administradors",
  "Disabled" : "Desactivat",
  "Default quota" : "Quota per defecte",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Escriviu la quota d'emmagatzemament (per ex.: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Il·limitat",
  "Other" : "Un altre",
  "Group admin for" : "Administrador de grup per",
  "Quota" : "Quota",
  "Storage location" : "Ubicació de l'emmagatzemament",
  "User backend" : "Backend d'usuari",
  "Last login" : "Últim accés",
  "E-Mail" : "E-mail",
  "Admin Recovery Password" : "Recuperació de contrasenya d'administrador",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Escriviu la contrasenya de recuperació per a poder recuperar els fitxers dels usuaris en canviar la contrasenya",
  "change full name" : "canvia el nom complet",
  "set new password" : "estableix nova contrasenya",
  "change email address" : "canvi d'adreça de correu electrònic",
  "Default" : "Per defecte",
  "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "S'ha produït un problema, si us plau revisi els arxius de registre (Error: %s)",
  "Migration Completed" : "Migració completada",
  "A valid password must be provided" : "Heu de facilitar una contrasenya vàlida",
  "A valid email must be provided" : "S'ha de subministrar una adreça de correu electrònic vàlida",
  "Android app" : "Aplicació d'Android",
  "Follow us on Google+!" : "Segueix-nos a Google+!",
  "Show email address" : "Mostrar l'adreça de correu electrònic",
  "Send email to new user" : "Enviar correu electrònic al nou usuari",
  "Create" : "Crea"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}