Artifact Content
Not logged in

Artifact 201a3933f535827b46372c4fd9c70103b7b7766b:


OC.L10N.register(
  "settings",
  {
  "{actor} changed your password" : "{actor} endret ditt passord",
  "You changed your password" : "Du endret ditt passord",
  "Your password was reset by an administrator" : "Ditt passord ble tilbakestilt av en administrator",
  "{actor} changed your email address" : "{actor} endret din e-postadresse",
  "You changed your email address" : "Du endret din e-postadresse",
  "Your email address was changed by an administrator" : "Din e-postadresse ble endret av en administrator",
  "Security" : "Sikkerhet",
  "You successfully logged in using two-factor authentication (%1$s)" : "Din innlogging med to-trinns bekreftelse var velykket (%1$s)",
  "A login attempt using two-factor authentication failed (%1$s)" : "En innlogging med to-trinns bekreftelse mislyktes (%1$s)",
  "Your <strong>password</strong> or <strong>email</strong> was modified" : "Ditt <strong>passord</strong> eller din <strong>e-postadresse</strong> ble endret",
  "Your apps" : "Dine programmer",
  "Updates" : "Oppdateringer",
  "Enabled apps" : "Påskrudde programmer",
  "Disabled apps" : "Avskrudde programmer",
  "App bundles" : "Programpakker",
  "Wrong password" : "Feil passord",
  "Saved" : "Lagret",
  "No user supplied" : "Ingen bruker angitt",
  "Unable to change password" : "Kunne ikke endre passord",
  "Authentication error" : "Autentiseringsfeil",
  "Please provide an admin recovery password; otherwise, all user data will be lost." : "Angi et administrativt gjenopprettingspassord; ellers vil alle brukerdata gå tapt.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Feil administrativt gjenopprettingspassord. Sjekk passordet og prøv igjen.",
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was updated." : "Tjeneren støtter ikke endring av passord, men brukerens krypteringsnøkkel ble oppdatert.",
  "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installering og oppdatering av apper via programbutikken eller ved deling i sammenknyttet sky",
  "Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
  "cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL bruker en utdatert %s-versjon (%s). Oppdater operativsystemet ditt; ellers vil ikke funksjoner som %s virke korrekt.",
  "Group already exists." : "Gruppe finnes allerede.",
  "Unable to add group." : "Kunne ikke legge til gruppe.",
  "Unable to delete group." : "Kan ikke slette gruppe.",
  "Invalid SMTP password." : "Ugyldig SMTP-passord.",
  "Email setting test" : "E-postinnstillingstest",
  "Well done, %s!" : "Bra gjort, %s!",
  "If you received this email, the email configuration seems to be correct." : "Hvis du mottar denne e-posten, er e-postoppsettet rett.",
  "Email could not be sent. Check your mail server log" : "E-post kunne ikke sendes. Sjekk tjenerloggen på din e-posttjener",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Et problem oppstod med sending av e-post. Sjekk innstillingene. (Feil: %s)",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du må sette e-postadressen for brukeren din før du kan teste sending av e-post.",
  "Invalid mail address" : "Ugyldig e-postadresse",
  "No valid group selected" : "Ingen gyldig gruppe valgt",
  "A user with that name already exists." : "Det finnes allerede en bruker med det navnet.",
  "To send a password link to the user an email address is required." : "E-postadresse kreves for å sende passsord-lenke til bruker.",
  "Unable to create user." : "Kan ikke opprette bruker.",
  "Unable to delete user." : "Kan ikke slette bruker.",
  "Error while enabling user." : "Feil ved påslag av brukerkonto.",
  "Error while disabling user." : "Feil ved avslag av brukerkonto.",
  "In order to verify your Twitter account, post the following tweet on Twitter (please make sure to post it without any line breaks):" : "For å bekrefte din Twitter-konto, post følgende tvitring på Twitter (husk å ikke få med noen linjeskift):",
  "In order to verify your Website, store the following content in your web-root at '.well-known/CloudIdVerificationCode.txt' (please make sure that the complete text is in one line):" : "For å bekrefte din nettside, lagre følgende innhold på roten av din nettjener på '.well-known/CloudIdVerificationCode.txt' (forsikre deg om at hele teksten er på ei linje):",
  "Settings saved" : "Innstillinger lagret",
  "Unable to change full name" : "Klarte ikke å endre fullt navn",
  "Unable to change email address" : "Klarer ikke å endre e-postadresse",
  "Your full name has been changed." : "Ditt fulle navn er blitt endret.",
  "Forbidden" : "Forbudt",
  "Invalid user" : "Ugyldig bruker",
  "Unable to change mail address" : "Kan ikke endre e-postadresse",
  "Email saved" : "E-post lagret",
  "%1$s changed your password on %2$s." : "%1$s endret ditt passord på %2$s.",
  "Your password on %s was changed." : "Ditt passord på %s ble endret.",
  "Your password on %s was reset by an administrator." : "Passordet ditt på %s ble tilbakestilt av en administrator.",
  "Password for %1$s changed on %2$s" : "Passord for %1$s endret på %2$s",
  "Password changed for %s" : "Passord endret for %s",
  "If you did not request this, please contact an administrator." : "Hvis du ikke forespurte dette, kontakt en administrator.",
  "%1$s changed your email address on %2$s." : "%1$s endret din e-postadresse på %2$s.",
  "Your email address on %s was changed." : "Din e-postadresse på %s ble endret.",
  "Your email address on %s was changed by an administrator." : "Din e-postadresse på %s ble endret av en administrator.",
  "Email address for %1$s changed on %2$s" : "E-postadresse for %1$s endret på %2$s",
  "Email address changed for %s" : "E-postadresse endret for %s",
  "The new email address is %s" : "Den nye e-postadressen er %s",
  "Your %s account was created" : "%s-kontoen din ble opprettet",
  "Welcome aboard" : "Velkommen ombord",
  "Welcome aboard %s" : "Velkommen ombord i %s",
  "Welcome to your %s account, you can add, protect, and share your data." : "Velkommen til din %s-konto, du kan legge til, beskytte og dele din data.",
  "Your username is: %s" : "Ditt brukernavn er: %s",
  "Set your password" : "Sett passordet ditt",
  "Go to %s" : "Gå til %s",
  "Install Client" : "Installer klient",
  "Logged in user must be a subadmin" : "Innlogget bruker må være subadministrator",
  "Password confirmation is required" : "Passord bekreftelse er nødvendig",
  "Couldn't remove app." : "Klarte ikke å fjerne program.",
  "Couldn't update app." : "Kunne ikke oppdatere programmet.",
  "Are you really sure you want add {domain} as trusted domain?" : "Er du virkelig sikker på du vil legge til {domain} som klarert domene?",
  "Add trusted domain" : "Legg til et klarert domene",
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Migrering utføres. Vent til den er ferdig.",
  "Migration started …" : "Migrering startet…",
  "Not saved" : "Ikke lagret",
  "Sending…" : "Sender…",
  "Email sent" : "E-post sendt",
  "Official" : "Offisiell",
  "All" : "Alle",
  "Update to %s" : "Oppdater til %s",
  "No apps found for your version" : "Ingen programmer funnet for din versjon",
  "The app will be downloaded from the app store" : "Denne appen blir lastet ned fra program-butikken",
  "Official apps are developed by and within the community. They offer central functionality and are ready for production use." : "Offisielle programmer utvikles av og innenfor miljøet, de byr på sentral funksjonalitet og er klare for bruk i produksjon.",
  "Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Godkjente programm er utviklet av tiltrodde utviklere og har gjennomgått en rask sikkerhetssjekk. De vedlikeholdes aktivt i et åpent kode-depot og utviklerne anser dem for å være stabile for tidvis eller normal bruk.",
  "This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Dette programmet er ikke sjekket for sikkerhetsproblemer og er ny eller ansett for å være ustabil. Installer på egen risiko.",
  "Disabling app …" : "Skrur av program…",
  "Error while disabling app" : "Deaktivering av program mislyktes",
  "Disable" : "Deaktiver ",
  "Enable" : "Aktiver",
  "Enabling app …" : "Aktiverer program…",
  "Error while enabling app" : "Aktivering av program mislyktes",
  "Error: This app can not be enabled because it makes the server unstable" : "Feil: Dette programmet kan ikke aktiveres fordi det gjør tjeneren ustabil",
  "Error: Could not disable broken app" : "Feil: Kunne ikke deaktivere ustabilt program",
  "Error while disabling broken app" : "Feil ved deaktivering av ustabilt program",
  "App up to date" : "Appen er oppdatert",
  "Updated" : "Oppdatert",
  "Removing …" : "Fjerner…",
  "Could not remove app" : "Kunne ikke fjerne program",
  "Remove" : "Fjern",
  "The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Programmet er aktivert men må oppdateres. Du vil bli videresendt til oppdateringssiden om 5 sekunder.",
  "App update" : "Programoppdatering",
  "Approved" : "Godkjent",
  "Experimental" : "Eksperimentell",
  "No apps found for {query}" : "Ingen programmer funnet for {query}",
  "Enable all" : "Skru på alle",
  "Allow filesystem access" : "Tillatt filsystem tilgang",
  "Disconnect" : "Koble fra",
  "Revoke" : "Avslå",
  "Internet Explorer" : "Internet Explorer",
  "Edge" : "Edge",
  "Firefox" : "Firefox",
  "Google Chrome" : "Google Chrome",
  "Safari" : "Safari",
  "Google Chrome for Android" : "Google Chrome for Android",
  "iPhone iOS" : "iPhone iOS",
  "iPad iOS" : "iPad iOS",
  "iOS Client" : "iOS klient",
  "Android Client" : "Android klient",
  "Sync client - {os}" : "Synkroniseringsklient - {os}",
  "This session" : "Denne økten",
  "Copy" : "Kopier",
  "Copied!" : "Kopiert!",
  "Not supported!" : "Ikke støttet!",
  "Press ⌘-C to copy." : "Trykk ⌘-C for å kopiere",
  "Press Ctrl-C to copy." : "Trykk Ctrl-C for å kopiere",
  "Error while loading browser sessions and device tokens" : "Feil under lasting av nettleserøkt og enhetsnøkler",
  "Error while creating device token" : "Feil under opprettelse av enhetsnøkkel",
  "Error while deleting the token" : "Feil under sletting av nøkkel",
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Det oppstod en feil. Last opp et ASCII-kodet PEM-sertifikat.",
  "Valid until {date}" : "Gyldig til {date}",
  "Delete" : "Slett",
  "Local" : "Lokal",
  "Private" : "Privat",
  "Only visible to local users" : "Kun synlig for lokale brukere",
  "Only visible to you" : "Kun synlig for deg",
  "Contacts" : "Kontakter",
  "Visible to local users and to trusted servers" : "Synlig for lokale brukere og klarerte tjenere",
  "Public" : "Offentlig",
  "Will be synced to a global and public address book" : "Vil blir synkronisert til global og offentlig addressbok",
  "Verify" : "Bekreft",
  "Verifying …" : "Bekrefter…",
  "An error occured while changing your language. Please reload the page and try again." : "En feil oppstod under endring av språk. Last inn siden på nytt og prøv igjen.",
  "Select a profile picture" : "Velg et profilbilde",
  "Very weak password" : "Veldig svakt passord",
  "Weak password" : "Svakt passord",
  "So-so password" : "Bob-bob-passord",
  "Good password" : "Bra passord",
  "Strong password" : "Sterkt passord",
  "Groups" : "Grupper",
  "Unable to delete {objName}" : "Kan ikke slette {objName}",
  "Error creating group: {message}" : "Feil ved oppretting av gruppe: {message}",
  "A valid group name must be provided" : "Et gyldig gruppenavn må oppgis",
  "deleted {groupName}" : "slettet {groupName}",
  "undo" : "angre",
  "{size} used" : "{size} brukt",
  "never" : "aldri",
  "deleted {userName}" : "slettet {userName}",
  "No user found for <strong>{pattern}</strong>" : "Ingen bruker funnet for <strong>{pattern}</strong>",
  "Unable to add user to group {group}" : "Klarer ikke å legge bruker til gruppe {group}",
  "Unable to remove user from group {group}" : "Klarer ikke å fjerne bruker fra gruppe {group}",
  "Add group" : "Legg til gruppe",
  "Invalid quota value \"{val}\"" : "Ugyldig kvoteverdi \"{val}\"",
  "no group" : "ingen gruppe",
  "Password successfully changed" : "Passordet ble endret.",
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Forandring av passordet vil føre til tap av data, fordi datagjennoppretting er utilgjengelig for denne brukeren",
  "Could not change the users email" : "Kunne ikke endre brukerens e-postadresse",
  "Error while changing status of {user}" : "Feil ved endring av status for {user}",
  "A valid username must be provided" : "Oppgi et gyldig brukernavn",
  "Error creating user: {message}" : "Feil ved oppretting av bruker: {message}",
  "Developer documentation" : "Utviklerdokumentasjon",
  "View in store" : "Vis i butikk",
  "Limit to groups" : "Begrens til grupper",
  "by %s" : "av %s",
  "%s-licensed" : "%s-lisensiert",
  "Documentation:" : "Dokumentasjon:",
  "User documentation" : "Brukerdokumentasjon",
  "Admin documentation" : "Admin-dokumentasjon",
  "Visit website" : "Besøk nettsiden",
  "Report a bug" : "Rapporter en feil",
  "Show description …" : "Vis beskrivelse…",
  "Hide description …" : "Skjul beskrivelse…",
  "This app has an update available." : "En oppdatering er tilgjengelig for dette programmet.",
  "This app has no minimum Nextcloud version assigned. This will be an error in the future." : "Dette programmet har ingen laveste versjon av Nextcloud definert. Dette vil være en feil i fremtiden.",
  "This app has no maximum Nextcloud version assigned. This will be an error in the future." : "Dette programmet har ingen høyeste versjon av Nextcloud definert. Dette vil være en feil i fremtiden.",
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette programmet kan ikke installeres fordi følgende avhengigheter ikke er tilfredsstilt:",
  "Enable only for specific groups" : "Aktiver kun for gitte grupper",
  "SSL Root Certificates" : "SSL-rotsertifikater",
  "Common Name" : "Vanlig navn",
  "Valid until" : "Gyldig til",
  "Issued By" : "Utstedt av",
  "Valid until %s" : "Gyldig til %s",
  "Import root certificate" : "Importer rotsertifikat",
  "Administrator documentation" : "Administratordokumentasjon",
  "Online documentation" : "Elektronisk dokumentasjon",
  "Forum" : "Forum",
  "Getting help" : "Skaffe hjelp",
  "Commercial support" : "Forretningsstøtte",
  "None" : "Ingen",
  "Login" : "Innlogging",
  "Plain" : "Enkel",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN-behandler",
  "SSL/TLS" : "SSL/TLS",
  "STARTTLS" : "STARTTLS",
  "Email server" : "E-posttjener",
  "Open documentation" : "Åpne dokumentasjonen",
  "It is important to set up this server to be able to send emails, like for password reset and notifications." : "Det er viktig å sette opp denne tjeneren for å kunne sende e-poster, som tilbakestilling av e-poster og merknader.",
  "Send mode" : "Forsendelsesmåte",
  "Encryption" : "Kryptering",
  "From address" : "Fra adresse",
  "mail" : "e-post",
  "Authentication method" : "Autentiseringsmetode",
  "Authentication required" : "Autentisering kreves",
  "Server address" : "Tjeneradresse",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Påloggingsdetaljer",
  "SMTP Username" : "SMTP-brukernavn",
  "SMTP Password" : "SMTP-passord",
  "Store credentials" : "Lagre påloggingsdetaljer",
  "Test email settings" : "Test innstillinger for e-post",
  "Send email" : "Send e-post",
  "Server-side encryption" : "Kryptering på tjenersiden",
  "Server-side encryption makes it possible to encrypt files which are uploaded to this server. This comes with limitations like a performance penalty, so enable this only if needed." : "Kryptering på tjenersiden gjør det mulig å kryptere files som er lastet opp til denne tjeneren. Dette har begrensninger som ytelsesforverring, så bare skru på dette hvis det trengs.",
  "Enable server-side encryption" : "Aktiver kryptering på tjenersiden",
  "Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Les dette nøye før du aktiverer kryptering på tjenersiden:",
  "Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Når kryptering er blitt aktivert, vil alle filer som lastes opp til tjeneren fra det tidspunktet av bli lagret kryptert på tjeneren. Det vil kun være mulig å deaktivere kryptering senere dersom den aktive krypteringsmodulen støtter det og alle forutsetninger (f.eks. å sette en gjenopprettingsnøkkel) er til stede.",
  "Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Krypteringen alene gir ikke noen garanti for systemets sikkerhet. Sjekk Nextcloud-dokumentasjonen for mer informasjon om hvordan krypteringsappen virker, og de fungerende brukseksemplene.",
  "Be aware that encryption always increases the file size." : "Vær oppmerksom på at kryptering alltid øker filstørrelsen.",
  "It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Det er alltid bra å ta regelmessig sikkerhetskopi av dataene dine. Pass på å ta kopi av krypteringsnøklene sammen med dataene når kryptering er i bruk.",
  "This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Dette er siste advarsel: Vil du virkelig aktivere kryptering?",
  "Enable encryption" : "Aktiver kryptering",
  "No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Ingen krypteringsmodul er lastet. Aktiver en krypteringsmodul i programmenyen.",
  "Select default encryption module:" : "Velg forvalgt krypteringsmodul:",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Du må migrere krypteringsnøklene din fra den gamle krypteringen (ownCloud <= 8.0) til den nye. Aktiver \"Forvalgt krypteringsmodul\" og kjør 'occ encryption:migrate'",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Du må migrere krypteringsnøklene din fra den gamle krypteringen (ownCloud <= 8.0) til den nye.",
  "Start migration" : "Start migrering",
  "Security & setup warnings" : "Advarsler om sikkerhet og oppsett",
  "It's important for the security and performance of your instance that everything is configured correctly. To help you with that we are doing some automatic checks. Please see the Tips & Tricks section and the documentation for more information." : "Det er viktig for sikkerheten og ytelsen på din installasjon at alt er satt opp rett. For å hjelpe deg er det satt i verk noen automatiske sjekker. Se \"Tips og triks\"-delen og i dokumentasjonen for mer informasjon",
  "PHP does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHP ser ikke ut til å være satt opp riktig for å lese systemets miljøvariabler. Testen med getenv(\"PATH\") returnerer bare et tomt svar.",
  "Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for PHP configuration notes and the PHP configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Sjekk <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">installasjonsdokumentasjonen ↗</a> for PHP-oppsettsnotater og oppsett av PHP på tjeneren din, særlig om du bruker php-fpm.",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Det skrivebeskyttede oppsettet er blitt aktivert. Dette forhindrer setting av visse oppsett via vev-grensesnittet. Videre må config-filen gjøres skrivbar manuelt for hver oppdatering.",
  "PHP is apparently set up to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Det ser ut til at at PHP er satt opp til å fjerne innebygde doc-blokker. Dette gjør at flere av kjerneapplikasjonene blir utilgjengelige.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette forårsakes sannsynligvis av hurtiglager/akselerator, som f.eks. Zend OPcache eller eAccelerator.",
  "Your database does not run with \"READ COMMITTED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Din database kjører ikke med \"READ COMMITED\" transaksjonsisolering. Dette kan lage problemer når flere handlinger kjøres i paralell.",
  "%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons it is recommended to update to a newer %1$s version." : "%1$s lavere enn versjon %2$s er installert. Det anbefales å oppgradere til en nyere %1$s-versjon for å få bedre stabilitet og ytelse.",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. It is strongly recommended to enable this module to get the best results with MIME type detection." : "PHP-modulen 'fileinfo' mangler. Det anbefales at du aktiverer denne modulen for å kunne detektere MIME-typen korrekt.",
  "Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaksjonsbasert fil-låsing er deaktivert. Dette kan føre til konflikt. Aktiver \"filelocking.enabled\" i config.php for å unngå disse problemene. Les <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a> for mer informasjon.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Kan ikke sette systemets nasjonale innstillinger til en som støtter UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in filenames." : "Dette betyr at det kan forekomme problemer med visse tegn i filnavn.",
  "It is strongly proposed to install the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Det anbefales sterkt å installere de påkrevde pakkene på systemet ditt for å støtte en av følgende lokaltilpasninger: %s.",
  "If your installation is not installed at the root of the domain and uses system Cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis installasjonen din ikke er installert i roten av domenet og bruker systemets Cron, kan det bli problemer med URL-genereringen. For å unngå disse problemene, sett \"overwrite.cli.url\" i filen config.php til vev-roten for installasjonen din (Foreslått: \"%s\")",
  "It was not possible to execute the cron job via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke mulig å kjøre cronjobben via CLI. Følgende tekniske feil oppstod:",
  "Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"%s\">log</a>." : "Dobbeltsjekk <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">installasjonsguidene ↗</a>, og se etter feil eller advarsler i <a href=\"%s\">loggen</a>.",
  "All checks passed." : "Alle sjekker bestått.",
  "Background jobs" : "Bakgrunnsjobber",
  "Last job ran %s." : "Siste jobb kjørte %s.",
  "Last job execution ran %s. Something seems wrong." : "Siste jobbkjøring kjørte %s. Noe ser ut til å være galt.",
  "Background job didn’t run yet!" : "Bakgrunnsjobben har ikke kjørt enda!",
  "For optimal performance it's important to configure background jobs correctly. For bigger instances 'Cron' is the recommended setting. Please see the documentation for more information." : "For optimal ytelse er det viktig å sette opp bakgrunnsjobber rett. For kjøring på større installasjoner er 'Cron' anbefalt innstilling. Se dokumentasjonen for mer informasjon.",
  "Execute one task with each page loaded" : "Utfør en oppgave med hver side som blir lastet",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over HTTP." : "cron.php er registrert i en webcron-tjeneste for å kalle cron.php hvert kvarter over HTTP.",
  "Use system cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Bruk systemets cron-tjeneste til å kalle cron.php hvert kvarter.",
  "The cron.php needs to be executed by the system user \"%s\"." : "Filen cron.php må kjøres systemet som følgende bruker \"%s\".",
  "To run this you need the PHP POSIX extension. See {linkstart}PHP documentation{linkend} for more details." : "For å kjøre denne trenger du «PHP POSIX extension». Se {linkstart}PHP-dokumentasjonen{linkend} for flere detaljer.",
  "Version" : "Versjon",
  "Sharing" : "Deling",
  "As admin you can fine-tune the sharing behavior. Please see the documentation for more information." : "Som administrator kan du fininnstille delingsoppførselen. Se dokumentasjonen for mer informasjon.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Tillat programmer å bruke API for deling",
  "Allow users to share via link" : "Tillat brukere å dele via lenke",
  "Allow public uploads" : "Tillat offentlig opplasting",
  "Always ask for a password" : "Alltid spør om passord",
  "Enforce password protection" : "Krev passordbeskyttelse",
  "Set default expiration date" : "Sett forvalgt utløpsdato",
  "Expire after " : "Utløper etter",
  "days" : "dager",
  "Enforce expiration date" : "Krev utløpsdato",
  "Allow resharing" : "TIllat videre deling",
  "Allow sharing with groups" : "Tillat deling med grupper",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Begrens brukere til kun å dele med brukere i deres grupper",
  "Exclude groups from sharing" : "Utelukk grupper fra deling",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Disse gruppene vil fremdeles kunne motta delinger men ikke lage dem.",
  "Allow username autocompletion in share dialog. If this is disabled the full username or email address needs to be entered." : "Tillat automatisk fullføring i delingsdialogvindu. Dette kan skrus av hvis hele brukernavnet eller e-postadressen må skrives inn.",
  "Show disclaimer text on the public link upload page. (Only shown when the file list is hidden.)" : "Vis ansvarsfraskrivelse på den offentlige opplastingssiden. (Vises kun nå fillisten er tom.)",
  "This text will be shown on the public link upload page when the file list is hidden." : "Denne teksten vises på den offentlig opplastingssiden når fillisten er tom.",
  "Default share permissions" : "Standard delingsrettigheter",
  "Tips & tricks" : "Tips og triks",
  "There are a lot of features and config switches available to optimally customize and use this instance. Here are some pointers for more information." : "Det er mange funksjoner og oppsettsbrytere tilgjengelig for optimal tilpasning og bruk av denne installasjonen. Her har du noen punkter med ytterligere informasjon.",
  "SQLite is currently being used as the backend database. For larger installations we recommend that you switch to a different database backend." : "SQLite er for øyeblikket brukt som database. For større installasjoner vil vi anbefale deg å benytte en annen databasetype.",
  "This is particularly recommended when using the desktop client for file synchronisation." : "Dette er spesielt anbefalt når skrivebordsklient brukes for filsynkronisering.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For å migrere til en annen database, bruk kommandolinjeverktøyet: 'occ db:convert-type', eller les <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a>.",
  "How to do backups" : "Hvordan ta sikkerhetskopier",
  "Performance tuning" : "Forbedre ytelsen",
  "Improving the config.php" : "Tilpasninger i config.php",
  "Theming" : "Drakter",
  "Check the security of your Nextcloud over our security scan" : "Sjekk sikkerheten på din Nextcloud over vår sikkerhetsskanning",
  "Hardening and security guidance" : "Herding og sikkerhetsveiledning",
  "Personal" : "Personlig",
  "Administration" : "Administrasjon",
  "You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Du bruker <strong>%s</strong> av <strong>%s</strong>",
  "You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong> (<strong>%s %%</strong>)" : "Du bruker <strong>%s</strong> av <strong>%s</strong> (<strong>%s %%</strong>)",
  "Profile picture" : "Profilbilde",
  "Upload new" : "Last opp nytt",
  "Select from Files" : "Velg fra filer",
  "Remove image" : "Fjern bilde",
  "png or jpg, max. 20 MB" : "png eller jpg, maks. 20 MB",
  "Picture provided by original account" : "Bilde kommer fra opprinnelig konto",
  "Cancel" : "Avbryt",
  "Choose as profile picture" : "Velg som profilbilde",
  "Full name" : "Fullt navn",
  "No display name set" : "Visningsnavn ikke satt",
  "Email" : "E-post",
  "Your email address" : "Din e-postadresse",
  "No email address set" : "E-postadresse ikke satt",
  "For password reset and notifications" : "For å nullstille passord og varsler",
  "Phone number" : "Telefonnummer",
  "Your phone number" : "Ditt telefonnummer",
  "Address" : "Adresse",
  "Your postal address" : "Din postadresse",
  "Website" : "Nettside",
  "It can take up to 24 hours before the account is displayed as verified." : "Det kan ta opptil et døgn før kontoen vises som bekreftet.",
  "Link https://…" : "Lenk http://…",
  "Twitter" : "Twitter",
  "Twitter handle @…" : "Twitter-konto @…",
  "You are member of the following groups:" : "Du er medlem av følgende grupper:",
  "Language" : "Språk",
  "Help translate" : "Bidra til oversettelsen",
  "Password" : "Passord",
  "Current password" : "Nåværende passord",
  "New password" : "Nytt passord",
  "Change password" : "Endre passord",
  "Web, desktop and mobile clients currently logged in to your account." : "Følgende nett, skrivebord og mobile klienter er for øyeblikket logget på din konto.",
  "Device" : "Enhet",
  "Last activity" : "Seneste aktivitet",
  "App name" : "Programnavn",
  "Create new app password" : "Lag nytt programpassord",
  "Use the credentials below to configure your app or device." : "Bruk påloggingsinformasjonen under for å sette opp programmet på din mobile enhet.",
  "For security reasons this password will only be shown once." : "For sikkerhetens skyld vil dette passordet kun vises en gang.",
  "Username" : "Brukernavn",
  "Done" : "Ferdig",
  "Developed by the {communityopen}Nextcloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}AGPL{linkclose}." : "Utviklet av {communityopen}Nextcloud mijøet{linkclose}, {githubopen}kildekoden{linkclose} er lisensiert under {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
  "Follow us on Google+" : "Følg oss på Google+",
  "Like our Facebook page" : "Lik vår Facebook-side",
  "Follow us on Twitter" : "Følg oss på Twitter",
  "Check out our blog" : "Sjekk ut bloggen vår",
  "Subscribe to our newsletter" : "Abonner på vårt nyhetsbrev",
  "Settings" : "Innstillinger",
  "Show storage location" : "Vis lagringssted",
  "Show user backend" : "Vis bruker-bakende",
  "Show last login" : "Vis siste innlogging",
  "When the password of a new user is left empty, an activation email with a link to set the password is sent." : "Når passordet til en ny brukeren er utelatt, vil vedkommnende bli sendt en aktiveringslenke.",
  "Add user" : "Legg til bruker",
  "Everyone" : "Alle",
  "Admins" : "Administratorer",
  "Disabled" : "Avskrudd",
  "Default quota" : "Standard kvote",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Legg inn lagringskvote (f.eks. \"512 MB\" eller \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Ubegrenset",
  "Other" : "Annet",
  "Group admin for" : "Gruppeadministrator for",
  "Recovery password" : "Gjennopprettingspassord",
  "Quota" : "Kvote",
  "Storage location" : "Lagringsplassering",
  "User backend" : "Bruker-tjener",
  "Last login" : "Siste innlogging",
  "E-Mail" : "E-post",
  "Admin Recovery Password" : "Administrativt gjenopprettingspassord",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Legg inn gjenopprettingspassordet for å gjenopprette brukerfilene når passordet endres",
  "change full name" : "endre fullt navn",
  "set new password" : "sett nytt passord",
  "change email address" : "endre e-postadresse",
  "Default" : "Forvalg",
  "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Det oppstod et problem. Sjekk loggfilene (Feil: %s)",
  "Migration Completed" : "Migrering ferdig",
  "_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Du har %n programoppgradering som venter","Du har %n programoppgraderinger som venter"],
  "Updating...." : "Oppdaterer…",
  "Error while updating app" : "Feil ved oppdatering av program",
  "Error while removing app" : "Feil under fjerning av program",
  "A valid password must be provided" : "Oppgi et gyldig passord",
  "A valid email must be provided" : "En gyldig e-postadresse må oppgis",
  "__language_name__" : "Norsk bokmål",
  "Verifying" : "Bekrefter",
  "Personal info" : "Personlig informasjon",
  "Sync clients" : "Synkroniser klienter",
  "It's important for the security and performance of your instance that everything is configured correctly. To help you with that we are doing some automatic checks. Please see the Tips & Ticks section and the documentation for more information." : "Det er viktig for sikkerheten og ytelsen på din installasjon at alt er satt opp rett. For å hjelpe deg er det satt i verk noen automatiske sjekker. Se \"Tips og triks\"-delen og i dokumentasjonen for mer informasjon",
  "php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHP ser ikke ut til å være satt opp riktig for å lese systemets miljøvariabler. Testen med getenv(\"PATH\") returnerer bare et tomt svar.",
  "Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Sjekk <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installasjonsdokumentasjonen ↗</a> etter php-oppsettssnotater og oppsett av PHP på tjeneren din, særlig om du bruker php-fpm.",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Det ser ut for at PHP er satt opp til å fjerne innebygde doc-blokker. Dette gjør at flere av kjerneprogrammene blir utilgjengelige.",
  "%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s under versjon %2$s er installert. For stabilitets- og ytelsesgrunner, anbefaler vi å oppdatere til nyere %1$s versjon.",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with MIME type detection." : "PHP-modulen 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler at du aktiverer denne modulen for å kunne detektere MIME-typen korrekt.",
  "Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaksjonsbasert fil- låsing er deaktivert. Dette kan føre til konflikt. Aktivér \"filelocking.enabled\" i config.php for å unngå disse problemene. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a> for mer informasjon.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dette betyr at det kan forekomme problemer med visse tegn i filnavn.",
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler på det sterkeste å installere de nødvendige pakkene på systemet ditt for å støtte en av de følgende tegnsettene: %s.",
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis ikke installasjonen din er installert på roten av domenet og bruker system- cron, kan det bli problemer med URL- generasjon. For å unngå disse problemene, vennligst sett \"overwrite.cli.url\"- valget i din config.php- fil til webroot- stien til din installasjon (Foreslått: \"%s\")",
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke mulig å utføre cronjob via kommandolinje. Følgende tekniske feil har dukket opp:",
  "Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"%s\">log</a>." : "Vennligst dobbeltsjekk <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installasjonsmanualer</a>, og se etter feil eller advarsler i <a href=\"%s\">loggen</a>.",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registert i en webcron- tjeneste for å kalle på cron.php hvert 15. minutt over http.",
  "To run this you need the PHP posix extension. See {linkstart}PHP documentation{linkend} for more details." : "For å kjøre denne trenger du «PHP posix extension». Se {linkstart}PHP dokumentasjonen{linkend} for flere detaljer.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For å migrere til en annen database, bruk kommandolinjeverktøyet: 'occ db:convert-type', eller les i <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a>.",
  "Get the apps to sync your files" : "Hent programmer som synkroniserer filene dine",
  "Desktop client" : "Skrivebordsklient",
  "Android app" : "Android-program",
  "iOS app" : "iOS-program",
  "If you want to support the project {contributeopen}join development{linkclose} or {contributeopen}spread the word{linkclose}!" : "Hvis du vil støtte prosjektet {contributeopen} delta i utviklingen {linkclose} eller {contributeopen}spre budskapet{linkclose}!",
  "Show First Run Wizard again" : "Vis førstegangsveiviseren på nytt",
  "Web, desktop, mobile clients and app specific passwords that currently have access to your account." : "Vev, skrivebord og mobil -klienter og programspesifikke passord som har tilgang til kontoen din nå.",
  "App passwords" : "Programpassord",
  "Here you can generate individual passwords for apps so you don’t have to give out your password. You can revoke them individually too." : "Her kan du opprette egne passord for programmer slik at du ikke trenger å gi dem ditt passord. Du kan tilbakekalle dem individuelt også.",
  "Follow us on Google+!" : "Følg oss på Google+",
  "Like our facebook page!" : "Lik vår Facebook-side!",
  "Follow us on Twitter!" : "Følg oss på Twitter",
  "Check out our blog!" : "Sjekk ut bloggen vår",
  "Subscribe to our newsletter!" : "Abonner på vårt nyhetsbrev!",
  "Show email address" : "Vis e-postadresse",
  "Send email to new user" : "Send e-post til ny bruker",
  "Create" : "Opprett",
  "Group name" : "Gruppenavn"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");