Artifact Content
Not logged in

Artifact deb87d34bf132a662b789baf355a2a40ffbf8cdd:


#!/bin/sh

for i in autoconf; do
  echo "$i"
  $i
  if [ $? -ne 0 ]; then
	echo "Error $? in $i"
	exit 1
  fi
done

echo "./configure --enable-autogen $@"
./configure --enable-autogen $@
if [ $? -ne 0 ]; then
  echo "Error $? in ./configure"
  exit 1
fi