Artifact Content
Not logged in

Artifact 9151cbf5416e331befce5eb1b40219aafe979c78:


#! /bin/bash

DOT_GIT="$(dirname $0)/../.git"

ln -s "../../hooks/pre-commit" "$DOT_GIT/hooks/pre-commit"