Artifact Content
Not logged in

Artifact 421951e553e801987317c01f18737c8e2b8e5f95:


fn main() {
    println!("cargo:rerun-if-changed=build.rs");
    println!("cargo:rerun-if-env-changed=CFG_RELEASE");
    println!("cargo:rerun-if-env-changed=CFG_VERSION");
    println!("cargo:rerun-if-env-changed=CFG_VER_DATE");
    println!("cargo:rerun-if-env-changed=CFG_VER_HASH");
}